Scholl Freeze Vorte- og Fotvortefjerner 80 ml

Produktfunksjoner

  • Scholl Freeze Wart Remover er effektiv fra første gangs bruk
  • Rask og effektiv frysebehandling

Innhold i produktpakken: 80 ML

Produktbeskrivelse

Freeze Vorte- og Fotvortefjerner fra Scholl er en hurtig frysemetode, som også brukes av leger. Den er effektiv og lett å bruke til å fjerne vanlige vorter og fotvorter.

Dimethyl Ether, Propane, Isobutane. Propellant: Hydrocarbon.

Medisinsk utstyr.Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke innånd aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare som foreskrevet. BRUK ALLTID APPLIKATOREN VED PÅFØRING AV PRODUKTET. FEIL BRUK AV PRODUKTET KAN FØRE TIL FORBRENNINGER OG ARRDANNELSE I FRISKT VEV ELLER BLINDHET. IKKE EGNET FOR DIABETIKERE, MENNESKER MED DÅRLIG BLODSIRKULASJON ELLER BARN UNDER 4 ÅR. MÅ IKKE BRUKES UNDER GRAVIDITET ELLER AMMING. Unngå kontakt med øynene. Bare til utvortes bruk. Slutt å bruke produktet hvis du merker irritasjon.

Product Code: 5038483494554